Informace a rezervace nonstop

Letenky : 224 916 270, 224 916 286

Nonstop : 774 498 668, 606 864 118

Obchodní podmínky

 

Společnost VPD Travel & Trade s.r.o. (Asiaspecial.cz)

A Všeobecné obchodní podmínky pro prodej letenek

I Definice

1. REZERVACE - elektronický údaj v celosvětovém rezervačním systému a v systému konkrétního dopravce o klientovi, který se rozhodl využít jeho přepravní služby. Obsahuje informace o cestujícím - jméno, příjmení, pohlaví, datum narození (u dětí, mládeže, studentů, batolat a seniorů), přesný časový a geografický plán cesty včetně údajů o letecké společnosti a letech. Může obsahovat rovněž speciální požadavky klienta a údaj o rezervaci konkrétního sedadla v letadle, a to v případě, že tuto rezervaci konkrétního sedadla na dané lince letecká společnost umožňuje, jinak je sedadlo možné rezervovat až na check-in před odletem.

2. SKUPINOVÁ REZERVACE - Rezervace s minimálním počtem cestujících 10. V závislosti od letecké společnosti.

3. LETENKA - je koupě-prodejní smlouva mezi klientem a leteckou společností o zabezpečení přepravy cestujícího a jeho zavazadel a případně dalších služeb spojených s touto přepravou podle rezervované letenky. Momentem úhrady za letenku klient automaticky dobrovolně souhlasí s touto smlouvou a s jejími podmínkami, s podmínkami tarifu, za který si letenku rezervoval a tedy i podmínkami pro storno a případné změny na letence. Aktuální podmínky takové koupě-prodejní smlouvy se nachází přímo na stránkách konkrétního přepravce.
Společnost Asiaspecial.cz v tomto procesu vystupuje jen jako platební místo, ve kterém klient předá celkovou částku za letenku, kterou následně Asiaspecial.cz předává letecké společnosti prostřednictvím IATA. Z toho důvodu za případné škody způsobené klientovi z důvodu neuskutečnění přepravy zaviněného leteckou společností společnost Asiaspecial.cz neodpovídá. Je za ně plně odpovědná letecká společnost.

Informace o společných pravidlech náhrad a pomoci cestujícím při odepření nástupu do letadla, v případě zrušení nebo významného zpoždění letů stanovených Evropským parlamentem a Radou Evropské unie se dozvíte na tel. čísle +42024916270.

4. ELEKTRONICKÁ LETENKA - údaj v elektronickém systému leteckých společností, ve kterém jsou bezpečně uloženy všechny detaily letu. Elektronickou letenku není nutno mít s sebou na check-in na letišti. Asiaspecial.cz.cz doporučuje klientům mít s sebou potvrzení o elektronické letence.

5. PAPÍROVÁ LETENKA - letecká přepravní cenina, kterou je nutné fyzicky mít s sebou při odletu a předložit ji na check-in na letišti.

6. CENA LETENKY - cena přepravních leteckých služeb.

7. LETIŠTNÍ POPLATKY - poplatky vybírané městem, státem nebo zemí v době odletu. Většinou se tento poplatek vybírá současně s přepravným - cenou letenky - v některých případech se však platí letištní poplatky přímo na letišti (většinou v některých zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky).

8. SERVISNÍ POPLATEK ASIASPECIAL.CZ zahrnuje náklady společnosti asiaspecial.cz jako např. technologii a administraci spojenou se zprostředkováním koupy letenky.

9. DODATEČNÉ INFORMACE O CESTUJÍCÍCH - ( Advance Passenger Information System )
Na základě vládních nařízení vyžadují některé letecké společnost při letech do států jako např. USA, Kanada, Anglie, Quatar, Ruská federace vkládaní dodatečných údajů o cestujících do rezervace před odletem.  Jedná se o údaje jako číslo pasu (identifikační karty), národnost, datum narození, pohlaví, exspirací cestovního dokladu.  Tyto údaje musí být vloženy do rezervace před odletem a slouží výhradně pro vládní instituce jako imigrační nebo colní úřad.
V zájmu hladkého průběhu letu a vstupů do států je důležité aby poskytnuté údaje byly přesné a pravdivé. Za správnost údajů nese odpovědnost cestující. Tyto údaje každého cestujícího je možné vložit do rezervace po obdržení rezervačního kódu, před odletem v kontrole rezervace na: www.Asiaspecial.cz.cz/kontrolarezervace.aspx  případně přímo na stránce dotyčné letecké společnosti v průběhu elektronické registrace na let tzv. on-line check-in.

 

II Podmínky a způsob rezervace

1. VPD Travel & Trade s.r.o. provozuje online rezervační systém na portálu www.Asiaspecial.cz, prostřednictvím kterého má klient možnost vyhledat aktuální dostupné letecké spojení podle zadaných požadavků v rezervačním formuláři (místo odletu do požadované destinace, datum odletu, místo, odkud se klient přeje vrátit, datum odletu …) a zároveň si na sobě vyhovujícím a vybraném spojení místo zarezervovat.

2. Klient má možnost si prohlížet aktuální stav volných míst v letadlech a aktuální ceny 24 hodin denně. Rezervaci na konkrétní žádaný (vybraný) let je možné učinit v případě, že žádaný (vybraný) odlet je nejdříve za 2 dny ode dne, kdy klient rezervaci hodlá učinit. Příklad: Dne 10. března nebude možné učinit rezervaci s odletem 10., 11.března. Na tyto dny však bude možné si prohlížet volné lety a aktuální dostupné ceny. V tomto případě nás může klient kontaktovat  a rezervaci si zařídit telefonicky. Rezervaci bude možné učinit nejdříve na odlet 12. března.

3. Po vytvoření rezervace je klientovi automaticky vygenerován rezervační kód a klientovi je e-mailem zasláno potvrzení rezervace. Klient je povinen si zkontrolovat rezervaci na stránce http://www.Asiaspecial.cz./ , v sekci Kontrola rezervace kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení:" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího, a v případe jakýchkoli nesrovnalostí je povinen kontaktovat společnost Asiaspecial.cz písemně, e-mailem nebo telefonicky. Za nesrovnalosti se pokládá i nesprávně uvedené jméno a příjmení, resp. zaměněné křestní jméno s příjmením. V případě, že si klient takto rezervaci nezkontroluje, Asiaspecial.cz nezodpovídá za žádné případné ztráty či škody, které by klientovi takovým jednáním vznikly.

4. Po ukončení rezervace je klientovi automaticky vygenerována zálohová faktura. Rezervace je vždy splatná v ten samý den, kdy byla ukončena. V případě, že klient do té doby, resp. do doby, která je stanovena na faktuře jako den splatnosti, a zároveň dle článku IV, bodu 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek neuhradí fakturu, resp. nezkontaktuje call centrum a neověrí si garanci ceny, rezervace bude systémem automaticky zrušena bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, kterou systém potvrdí klientovi při ukončení rezervace, je garantována jen do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, v některých případech několik dní. Den, do kterého je cena garantována, je třeba si ověřit v call centru.Asiaspecial.cz si vyhrazuje právo na odmítnutí vystavení letenky v případě, že za cenu letenky uvedenou na faktuře nebude možné letenky vystavit z důvodu systémové chyby. V případě, že letenku není možné z uvedených důvodů vystavit, klient je povinen zaslat na e-mailovou adresu asiaspecial@volny.cz žádost o vrácení platby, která musí obsahovat rezervační kód rezervace, číslo faktury, číslo účtu, na kterou si předmětnou částku, sníženou o poplatky podle bodu II, odstavec 6, přeje vrátit.

5. Je bezpodmínečně nutné, aby při rezervaci byly všechny osobní údaje vyplněny pravdivě a správně. Tyto informace slouží pro účely identifikace klienta a jeho rezervace v další komunikaci. V případě, že letecká společnost vyžaduje pro vystavení letenky doplnění dalších dokumentů (číslo pasu, občanského průkazu, číslo "miles and more karty", kopii občanského průkazu, číslo kreditní karty), bude o tom klient informován telefonicky nebo e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu. Asiaspecial.cz si vyhrazuje právo na nevystavení produktu (letenky) v případě, že klient tyto doklady nedodá, nebo je nedodá včas, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody, která by klientovi v případě nevystavení produktu vznikla. Vyplněním údajů a dokončením rezervace klient souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajú za účelem vystavení letenky. V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů si Asiaspecial.cz vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace, resp. úpravu ceny nebo náhradu jakýchkoli škod způsobených uvedením nepravdivých údajů v plné výši. V tomto případě Asiaspecial.cz nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by klientovi vznikly.

6. Rezervace je možné až do doby zaplacení letenky upravovat, měnit nebo rušit bez poplatků. Po vystavení letenky podléhají všechny změny a storna podmínkám tarifu dané letenky, na které je klient povinen se informovat před zaplacením a před vystavením letenky.

7. Podmínky pro případné storno nebo jakékoli změny (uhrazené) letenky stanovuje přímo dopravce (letecká společnost). Podmínky letenky dodává přímo letecká společnost s výjimkou některých nízkonákladových leteckých společností, výhradně v anglickém jazyce. Není možné, je klientovi zaslat v jazyku českém, anebo jiném. V případě, že klient podmínkám nerozumí, anebo se mu nezobrazily, doporučujeme mu ještě před úhradou letenky kontaktovat náš Zákaznický servis.

Souhlasem s obchodními podmínkami v průběhu rezervace a úhradou celkové fakturované částky na účet pelicantravel.com, s.r.o., resp. zasláním údajů o kreditní kartě klient prohlašuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky VPD Travel & Trade,s.r.o., jsou mu známé podmínky a poplatky pro stornování produktu, resp. jakékoli změny na tomto produktu, bez výhrad jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Doporučujeme přečíst celé podmínky a soustředit se zejména na části:

Rezervace a výdej letenek - informace ohledně platnosti rezervace a termínu vystavení letenky

Minimální pobyt - jakou dobu je nutné strávit v destinaci aby platili stanovené podmínky

Maximální pobyt- jakou dobu pobytu nelze překročit (včetně změny termínu) aby platili stanovené podmínky

Cestovní omezení - zejména v případě změny letenky; kdy podmínky dané ceny jsou a nejsou v platnosti

Pokuty, poplatky - informace o možnosti a poplatcích za změnu a storno

Asiaspecial.cz si za případné změny na již vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatku. Při zrušení letu leteckou společností je poplatek za vystavení letenky nerefundovatelný.

Pokud se klient nachází v zahraničí a má zájem změnit zpáteční let, může tak učinit přímo v nejbližším zastoupení letecké společnosti.
Pokud je požádána společnost pelicantravel.com o zajištění změny letu v čase kratším než 48 hodin před měněný letem, je nutné všechny poplatky spojené s touto změnou uhradit společnosti VPD Travel & Trade,s.r.o nejpozději do 16. hodiny v den žádosti o změnu.

Storno letenky je možné uskutečnit nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. U nízkonákladových leteckých společností podle podmínek stanovených tímto dopravcem. Storno letenky je možné jen v době otevíracích hodin Asiaspecial.cz, na základě vyplněného a doručeného storno formuláře do call centra Asiaspecial.cz .

Asiaspecial.cz si za případné změny na už vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek 1000 Kč, při stornování už vystavených letenek je to poplatek za vystavení letenky a administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G za každou letenku a všechny letenky nízkonákladových leteckých společností, taktéž v případě, že klient při nerefundovatelné letence žádá pouze o vrácení letištních poplatků. Tyto poplatky se účtují k poplatkům stanoveným leteckou společností. V případě, že klient stornuje letenku, která byla hrazena kreditní kartou, je povinen na storno formulář uvést údaje o kreditní kartě, ke které dává automaticky společnosti Asiaspecial.cz svůj souhlas s odúčtováním administrativního poplatku za storno letenky.  Celkovou částku, po odúčtování storno poplatku, letecká společnost vrátí v případě, že letenka byla placena kreditní kartou, klientovi přímo na kreditní kartu, kterou použil na úhradu předmětných letenek. V případě, že si klient při stornu letenky přeje vrátit cenu letenky poštovní poukázkou, bude mu účtován kromě administrativního poplatku a storno poplatku letecké společnosti navíc ještě manipulační poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. V každém případě při vracení ceny letenky budou ze strany Asiaspecial.cz od této ceny odečteny veškeré poplatky podle podmínek tarifu dané letenky, poplatek za vystavení letenky, administrativní poplatky, storno poplatky a manipulační poplatky a klientovi bude vrácena o tyto poplatky snížená cena letenky. Klient s tímto postupem Asiaspecial.cz vyjadruje svůj souhlas. V rezervaci pro jednotlivce není možné měnit jméno a příjmení cestujícího za žádných okolností (výjimkou jsou nízkonákladové letecké společnosti, které změny umožňují za poplatek). Je možné jen vytvořit novou rezervaci podle aktuálních cenových podmínek a podle aktuálních dostupných letů. V případě stornování letenky v den jejího vystavení bude vrácená cena letenky, resp. platba poukazovaná na účet klienta, snížena o poplatek za vystavení letenky a zpracovatelský poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Klient s tímto postupem Asiaspecial.cz vyjadřuje svůj souhlas. Podmínky změny a storna jsou stanoveny ke každé letence zvlášť a není možné je ze strany společnosti Asiaspecial.cz ovlivnit. Společnost Asiaspecial.cz si za případné změny na již vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Pokud se klient nachází v zahraničí a má zájem změnit zpáteční let, může tak učinit prostřednictvím letecké společnosti. V případě, že klient o změnu požádá společnost Asiaspecial.cz, bude si tato účtovat poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G.
Podle oficiálních storno podmínek letecké společnosti je možné postupovat v případě, že storno letenky je uskutečněno nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. Pokud klient žádá o storno později než 24 hodin před odletem, nebo poté, kdy nestihl let tzv. no show, pak je možné leteckou společnost požádat pouze o vrácení letištních poplatků. Je plně v její kompetenci, zda žádosti vyhoví. Pokud má klient zájem o storno letenky nízkonákladové letecké společnosti, je nutné, aby kontaktoval přímo leteckou společnost na základě jejích podmínek.

V případě, že dojde k zrušení letů leteckou společností, a ta uzná plnou refundaci ceny letenky a letištních poplatků, bude klientovi účtován administrativní poplatek Asiaspecial.cz dle aktuálního sazebníku poplatků  na jednu letenku.

Poplatek za transakci platební kartou za vystavení produktu, který si účtuje společnost VPD Travel & Trade,s.r.o, je v případě podání žádosti o storno produktu nerefundovatelný.

8. U vybraného letu má klient možnost si přímo rezervovat sedadlo v letadle. Ne všechny letecké společnosti a ne všechny lety a pro všechny tarify umožňují automaticky si dopředu rezervovat místo v letadle. V případě, že rezervaci místa letecký přepravce povoluje a rezervace bude úspěšná, si klient rezervaci místa může překontrolovat po ukončení celé rezervace na http://www.Asiaspecial.cz./ ,v sekci Kontrola rezervace, kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení:" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího.

9. Klient má také možnost požádat o speciální druh jídla. Ne všechny letecké společnosti poskytují všechny druhy jídel, které jsou v nabídce na rezervačním portálu Asiaspecial.cz. Jídlo, které si klient vybere, bude vyžádáno a v případě, že letecká společnost toto jídlo poskytuje v rámci servisu na palubě, bude klientovi potvrzeno. V případě, že letecká společnost toto jídlo neposkytuje, nebude jídlo potvrzeno a je třeba, aby klient kontaktoval call centrum. Zdali letecká společnost jídlo potvrdila nebo zamítla a z jakého důvodu, si klient múže po ukončení rezervace zkontrolovat nahttp://www.Asiaspecial.cz/ ,v sekci Kontrola rezervace kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení" zadá své příjmení, resp. příjmení cestujícího. Potvrzení nebo zamítnutí vyžádaného jídla na této stránce je zobrazeno nejpozději do 24 hodin od vytvoření rezervace.

10. Zrušení letů a změna letového řádu: Letecká společnost má na úpravy letového řádu nárok na základě Všeobecných přepravních podmínek dopravce, se kterými jste souhlasili při rezervaci letenky. Společnost pelicantravel.com tyto změny nedokáže v žádném případě ovlivnit a neodpovídá za způsobené škody.
Je zapotřebí, abyste si časy odletů potvrdili přímo u letecké společnosti anebo na tel. č. +420 224916270  po dobu otvíracích hodin zákaznického servisu, a to minimálně 24 hod před odletem pro případ, že by letecká společnost lety změnila, anebo zrušila. Mimo otvírací hodiny zákaznického servisu je lety potřebné ověřit přímo u letecké společnosti.

RADY A DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ

Přestup v USA

Při přestupu v USA je nutné počítat s tím, že USA nemá tzv. tranzitní zónu. To znamená, že hned při prvním příletu do USA je každý jeden cestující povinen vystoupit z letadla, projít imigrační kontrolou, vybrat si zavazadla, znovu ji "check-in" a následně se dostavit na aktuální "gate" k odletu. Pokud Váš let vypadá například následovně: VÍDEŇ-FRANKFURT/FRANKFURT-MIAMI/MIAMI-MEXICO a zpět, nebo i VÍDEŇ-LONDÝN/LONDÝN-NEW YORK/NEW YORK-Savanah a zpět, je nutné počítat s tím, že na prvním přestupu v USA bude nutné absolvovat imigrační kontrolu a výběr a znovu "check-in" zavazadel. Při cestě zpět je pasažér v případě, že odlet, resp. první nástupní místo je z USA (což je uvedeném příkladu odlet ze Savanah přes New York) check-in na celou cestu, takže v New Yorku bude pasažér pouze přepravován přes území a nebude nutné absolvovat další kontrolu. V případě prvním, kdy zpáteční cesta začíná mimo USA a v USA je nutný přestup, čeká pasažéra stejný postup jako na cestě do destinace, to znamená opět imigrační kontrola a opět vyzvednutí a opětovné check-in zavazadel.

Letecká společnost a ani naše společnost nevědí ovlivnit případné zdržení na imigrační kontrole. Letenky, které jsou klientům nabízeny počítají s tím, že klient musí projít imigrační kontrolou ale nepočítají s případnými nestandardními situacemi a proto nejsou odpovědné za případné zmeškané lety pasažérů a ani za případné škody, které jim vzniknou.

Tranzitní víza se vyřizují pomocí elektronického formuláře "ESTA" s úhradou poplatku za vyřízení platební kartou ve výši do cca 15 USD.

ESTA FORMULÁŘ

Přestup v Rusku

V případě, že jste se rozhodli pro rezervaci a nákup letenky do Běloruska nebo do Kazachstánu přes Moskvu s přestupem na letišti Sheremetyovo, chtěli bychom Vás upozornit na povinnost vybavení tranzitních (přestupových) víz do Ruska.

V případě cestování do jiných zemí s přestupem v Moskvě je třeba vybavit přestupné (průjezdní) víza v takovém případe, pokud během přestupu měníte letiště - například SHEREMETYOVO - DOMODEDOVO, nebo SHEREMETYOVO - Vnukovo, a také v případě, jestliže se během přestupu přesouváte z příletového terminálu na jiný odletový terminál a opouštíte tranzitní prostor. Více přesných informací doporučujeme přečíst si přímo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v části Cestovní a konzulární info, kde si podle zvolené země ověříte nejpřesnější informace podmínek pro vstup do konkrétní země spolu s informací o povinnosti vybavení víz do tranzitní nebo cílové země.

III Doručování letenky a její převzetí

1. Letenky a ostatní produkty budou vystaveny a odeslány klientovi ihned po úhradě ceny letenky, čímž se rozumí připsání celé částky za produkt včetně všech dalších objednaných služeb a slev na účet Asiaspecial.cz (viz článek IV těchto všeobecných obch. podmínek).

2. Letenky a ostatní produkty budou klientům doručeny podle jeho výběru následujícím způsobem:

(i) E-mailem - systém automaticky ověřuje možnost vystavení elektronické letenky. Pokud je letenku možné vystavit elektronicky, bude tato letenka zaslaná klientovi spolu s itinerářem (rozpis letů) výhradně elektronicky na e-mailovou adresu, kterou zadal při rezervaci letenky. Klient si toto potvrzení elektronické letenky může vytisknout z e-mailu nebo přímo z http://www.Asiaspecial.cz/ v části "Kontrola rezervace".

(ii) Poštou v rámci ČR - papírové letenky budou klientovi zaslány v rámci ČR bezplatně doporučeně. Asiaspecial.cz nezodpovídá za škody způsobené klientovi v případě zpoždění zaviněného Českou poštou.

3. Je povinností klienta si minimálně 24 hodin před odletem potvrdit svůj let na callcentru Asiaspecial.cz s tel číslem +420224916270  , resp. přímo u letecké společnosti, pro případ, že by letecká společnost změnila čas odletu nebo let zrušila. Asiaspecial.cz nenese žádnou odpovědnost za případné zrušené lety leteckou společností ani za změněné časy odletů. V případě změn nebo zrušení letů, které nastanou, resp. budou Asiaspecial.cz společnostmi oznámeny mimo otevírací hodiny Asiaspecial.cz, případně nastanou méně než 24 hodin před odletem, je klient povinen si případnou vzniklou škodu vymáhat přímo od dopravce, jehož let si zakoupil.

 

IV Podmínky úhrady ceny letenky

1. Klient může letenky a ostatní služby hradit následujícími způsoby:

(i) BANKOVNÍM PŘEVODEM / přímým VKLADEM na účet - na základě systémem automaticky vygenerované zálohové faktury. Zálohová faktura je i součástí potvrzovacího e-mailu o rezervaci letenky. Klient může celkovou částku uhradit na účet společnosti Asiaspecial.cz uvedený na faktuře.

2. Klient je povinen fakturu uhradit řádně a včas dle data splatnosti uvedeného na faktuře. Faktura je uhrazená v okamžiku připsání celkové fakturované částky na kterýkoli účet společnosti Asiaspecial.cz uvedený na faktuře. Celková fakturovaná částka musí být připsána na jakýkoli účet společnosti Asiaspecial.cz uvedený na zálohové faktuře v pondělí - až pátek do 17.00 hodin, v sobotu pak do 12.00 hodin.V případě, že celková fakturovaná částka bude připsána na účet společnosti mimo tyto hodiny, Asiaspecial.cz si vyhrazuje právo na změnu ceny podle tarifních podmínek leteckých společností. V případě nedodržení data splatnosti si Asiaspecial.cz vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu a vymáhání škody způsobené zrušením rezervace, resp. na změnu ceny letenky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek úhrady, resp. pozdní platby, bude klientovi při vracení platby naúčtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Administrativní poplatek ve výši 1000 Kč bude klientovi naúčtován i v případě vrácení přeplatku z celkové fakturované částky. V případě, že si klient žádá vrátit přeplatek poštovní poukázkou, bude mu naúčtován kromě administrativního poplatku ještě poplatek manipulační účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G.

3. Klient je povinen při platbě jako variabilní symbol uvádět číslo faktury. Neuvedení variabilního symbolu či uvedení nesprávného variabilního symbolu je považováno jako neuhrazení faktury se všemi následky.

4. Klient v souladu s § 26 odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Asiaspecial.cz vyhotovil fakturu elektronicky. Klient souhlasí s tím, aby mu taková faktura byla zaslaná e-mailem. Každá platba, kterou klient převede na účet Asiaspecial.cz, se započítává nejdříve na úhradu příslušenství a pak na úhradu letenky.